Poems

מדינת אשכנז


במדינת אשכנז השקד פורח
במדינת אשכנז מצפים לאורח
לא לשתף
רוחצים ידים בסבון וגם אז
נוגעים מרחוק
לא תוקעים כף
במדינת אשכנז אני אכל
חריף ובית חם
במדינת אשכנז אני מופלטה
אני חפלה
אני כבוד
אני עצלן
אני כל מה שלא היה פה פעם
כשהכל היה לבן
אני ההרס
החורבן
השד המזין
העברין עם הכיפה
בבית המשפט
אני קיברי הצדיקים
וקמעות
אני ערס
אני יאללה
כפים
ומוזיקה זולה
תת תרבות
תת רמה
אני שרש עקש
וקוץ בתחת
אני שקרן
הרי הגזענות היא נחלת העבר
ומתה מזמן
אני לקחו לי שתו לי
אני סתם בכין
אני עצם
בלתי מזהה
תקוע לך כאן
 

Share this poem