Poems

سیاست رودخانه بزرگی است

سیاست رودخانه بزرگی است

که قریه های ما را از هم جدا می کند
  
هی سربازان!
تفنگ هایتان را جمع کنید
بی سیم هایتان را ببندید
دستبند و هشدار و کمین چه به کار است
ما  از شما نیستیم
تنها می خواهیم از رودخانه رد شویم
توپمان آن طرف افتاده است
  
...سیاست رودخانه غمگینی است