Poems

Xhiuuba' be

Nutaabi yuuba' guendarietenala'dxi' ladxiduá'
cue' lindaa huadxí te di'.
Nuu tu zuba caguiba xquendanayeche'
xa'na' yaga baca'nda' xti' ti guendaranaxhii la?
Guidxilayú ri' naca  ti dxia naro'ba' qui gapa xhibia'
candaabi' lu xté diuxi.
Binidxaba' canaguyaa lu neza
laga ti bi'cu' nagola
zixupila'na' xcuaana' gundagaa guete'.
 
Gudaabi' ladxiduá' bi sisi,
gudaa ti bacaanda' do' ndaani' ca bezaluá',
ti bacaanda' do' ziuula' sica ziuula' guendaguti. 
 
Rietenala'dxe' ca bicuininá' be,
ca bicuininá' lase' be.
Rabixhinni bezaluá' runi ca beeu guidiruaa be.
Nutaabi xhiuuba' be naa cué' huadxí yanda di'
ne rilué' xpandá' ti gue'tu' bigaachi' neegue',
bandá' ruyadxi guiá', ruyadxi guete',
nisi bieque rudii ra zuhuaa.
 
Nabani guendarusiaanda'.
Zándaca runi nga diuxi qui huayati.
Tuungue ná,
pa sou' lu gui
zazou' lu bi, que?
 
Bixidxila' gúdxibe naa
laga cutaabi be guiiba' diidxa'
Sicarú guyé ti'xhi' xquendaranaxhiee',
laga cayabi be naa  Ma' qui zadu'yanu
 
Bixidxi la' bandá'
pacaa guyé yeyubi dxitaládilu'.
 
Nanda reza larindxó'
guendarietenala'dxi' xtinne' lu doo
runi bi yooxho' guidiruaa be.