Poems

《不要恐高》 bù yào kǒng gāo


带着烟去阳台上跳楼
dài zhe yān qù yáng tái shàng tiào lóu 
或带着跳楼
hùo dài zhe tiào lóu
的念头
de niàn tou
去阳台上抽烟
qù yáng tái shàng chōu yān
五楼并不高
wǔ lóu bìng bù gāo
死的时候只会在一楼
sǐ de shí hou zhǐ hùi zài yī lóu 
住再高
zhù zài gāo
也不会害怕
yě bù hùi hài pà
实际上我活得很好
shí jì shàng wǒ húo de hěn hǎo
每天都要跟
měi tīan dōu yào gēn
住在一楼的人打招呼
zhù zài yī lóu de rén dǎ zhāo hu
 

Share this poem