Poems

باران های اول اردیبهشت

بهتر است مشغول خود باشید

یا شاغل به آنچه معافتان کند     از کار دشوار عاشقی
حرفه‌ای که آدم را وا می‌دارد     تونل‌هایی بلند و کور
پشت جمله‌های کوتاه حفر کند
با چشم لک‌لک دنیا را ببیند
زبان مارمولک‌ها را یاد بگیرد
یا مورچه‌ای گیج باشد      که دانه‌های درشت را
از دیوار صاف بالا می‌برد
و از این همه مواجبش تنها
بادهای آخر پاییز باشد و
باران‌های اول اردیبهشت