Poems

دنیا چیزی نیست

دنیا چیزی نیست

جز نمایشی
شیرها از حلقه های آتش عبور می کنند
بعضی سرها از حلقه ی طناب
و انگشت من از حلقه ای که تو برایم آوردی
در روزی که ساده بودم