Poems

اين خواستن و اين من

اين پروانه

از كجا پيدا شد     چه طور اين طور كهربايی
كی
بر دستۀ فنجان نشست      چه وقت بر ركاب زيرپوش تو
و من
در كجای از لبخندت بی دست و پا شدم      درچه جای ازصدات ولو؟
 
اين قاصدك
از كی آمد     و چرا اين قدر زنگاری
تا اول
ناف تو را طواف كند      بعد رد لب های مرا وارسی؟

زن

بايد اتفاقی افتاده باشد     نباشد بی وقت
كه تو
هی به مردگانت نهيب می زنی      هی پدرانت را پس
و خط
بر كلمات پوك
حرف های پوسيده     جملات نخنما وصداهای مطنطن

اين پروانه

اين قاصدك     اين خواستن و اين من؟

مهر 1386