Poems

این لبخند از جزایر قناری نمی آید

این لبخند از جزایر قناری نمی آید
از چای ِ عصر آغاز می شود
و بوسه ای نابهنگام
که از روی صندلی می افتد
و شکل میز را تغییر می دهد

Share this poem