Poems

לא יצאנו ממצרים

 (לבניי ובנותיי)
 
לא יצאנו ממצרים
עבדים היינו
ועבדים נשארנו
ואין לחם
לא כי מהרנו
כי אין כסף
לקנות במכלת
 
פרעה
עדין חי ומושל בנו
הוא וסריסו ושלישיו
באוצר
 
העבדות מודרנית
הרעב אותו רעב
 
אמרת לא יהיה עוד
מבול
(אני באמת לא מצליח להבין למה,
אולי שיה לך לשקל את זה
שוב מחדש) אז לפחות
תרעיד את הארץ
תקרע את הים
 
אשה ישנה על ספסל
תחת שמיך מעשי אצבעותיך ירח
גבר מחפש ארוחה
כמו חתול בהרמת זבל
 
עפר ואשפתות
ואין תקומה
 
לא יצאנו ממצרים
ואני לא מתכון לשקר
.לבני יב ולי

Share this poem