Poems

سرم را  که روی شانه ات می گذارم

سرم را  که روی شانه ات می گذارم

با هیچکس اختلافی ندارم
رادیو ترانه های خوب پخش می کند
هوا خوب است
و کسی که بی وقت در می زند
مامور مالیات نیست.